var Swidth=screen.width;var Surl="../images/";var Skin=["style.css","common.css","product.css","chris.css"];var Skintemp;if (Swidth>=1280){Surl+="skin_big";}else{Surl+="skin_small";}for (var i=0;i function SetCwinHeight(cs){ var bobo=document.getElementById(cs); //iframe id if (bobo){ if (bobo && !window.opera){ if (bobo.contentDocument && bobo.contentDocument.body.offsetHeight){ bobo.height = bobo.contentDocument.body.offsetHeight; }else if(bobo.Document && bobo.Document.body.scrollHeight){ bobo.height = bobo.Document.body.scrollHeight-0; } } else { if(bobo.contentWindow.document && bobo.contentWindow.document.body.scrollHeight) bobo.height = bobo.contentWindow.document.body.scrollHeight;//Opera } } }
您的位置: 首页新闻类别 → 综合新闻 → PSP最新3.60系统固件功能直击-USB充电模式
综合新闻

PSP最新3.60系统固件功能直击-USB充电模式
[日期:2008-06-24 04:28]

当我们看到新版PSP的时候应该也注意到其中的新版本系统,对,这就是PSP的3.60系统,目前这个新版本系统固件还没有发布只安装在最新的PSP内,所以我们要一睹新系统的芳容只能拿到一个PSP了。幸运的是真的有人像我们展示了这些。
 


 

是的是3.60系统。


 


 

UMD Cache(UMD缓存开启选项)是用来加快游戏读取速度的,这依赖于更大容量内存。


 


 

USB Charge (USB充电模式)允许玩家在连接USB接口的时候,利用USB充电。


 


 

Connected Display (连接显示器)这里面有一些新的视频输出功能设置。


 


 

  在Connected Display (连接显示器)的设置里,你能设置输出类型,长宽比;还可以设置屏幕保护(类似电脑),你可以输出UMD电影,这样效果非常棒,如果输出游戏画面的话只能是480x272分辨率,因为游戏就是这么大分辨率,欣赏图片也是不错的选择,或者你可以选择在电视上看电子书或者漫画!